Privacy verklaring


Wandelcentrum V.T.M. Maassluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wandelcentrum VTM Maassluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 


Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wandelcentrum VTM Maassluis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Wandelcentrum VTM Maassluis
Per adres, M.P. van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
vtm.secretaris@gmail.com
Telefoon : 010 592 16 33


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Wandelcentrum VTM Maassluis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandelcentrum VTM Maassluis.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur;
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn:
Wandelcentrum VTM Maassluis bewaart persoonsgegevens niet langer dan één jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Wandelcentrum VTM Maassluis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Formulieren:
Wanneer u een formulier invult op onze website, worden deze verstuurd vanaf de webserver naar het emailadres van de secretaris van Wandelcentrum VTM Maassluis. Deze gegevens worden niet getransporteerd naar andere systemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website:
Inhoud van de Wandelcentrum VTM Maassluis website is samengesteld met uiterste zorg.
Een verplichting van Wandelcentrum VTM Maassluis om inhoud te blokkeren die binnen de algemene wetten vallen, zullen hierbij genegeerd worden. De aansprakelijkheid van Wandelcentrum VTM Maassluis voor zijn eigen inhoud is conform de algemene wet.


Aansprakelijkheid voor links:
De website bevat links naar websites van de derde partij, de zogenoemde externe links.
De inhoud van deze externe links staat buiten de invloed van Wandelcentrum VTM Maassluis en Wandelcentrum VTM Maassluis is derhalve niet aansprakelijk voor deze inhoud.
De verantwoordelijkheid blijft bij de respectievelijke operateur van de externe sites.
Er waren geen schendingen van de wet te vinden op het moment van het binden van de externe links.
Er wordt van ons redelijkerwijs verwacht om de externe inhoud permanent te controleren op schendingen van de wet zonder concreet bewijs.
Echter zijn we bewust van schendingen, zullen we de corresponderende externe links meteen verwijderen.


Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement:
Wandelcentrum VTM Maassluis kan zijn privacy statement wijzigen.
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 22 april 2018.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 

Scroll naar boven